Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor Volg de rode schoentjes.

Privacy Beleid
https://volgderodeschoentjes.nu/
Over ons privacy beleid
Volg de Rode Schoentjes geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Volg de Rode schoentjes. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018; met het publiceren van deze nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, Je vindt onze contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website onderhoud.
Onze website is ontwikkeld met software van Word Press/Diva en wordt technisch onderhouden (webshosting) door So Pressed. Zij hebben geen toegang tot onze gegevens. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. So Pressed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. So Pressed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van deze beveiligde data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je deze aanklikt, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van So Pressed. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. So Pressed heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Onze emails worden gearchiveerd zolang de garantie op de artikelen geldig is. Voor fiscale doeleinden worden ook de gevraagde gegevens bewaard.

Reclame
Volg de Rode Schoentjes zet naast de website ook social media en emails in om bekendheid te vragen voor nieuws, nieuwe producten en aanbiedingen.

Betalingsmethodes
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze website maken wij gebruik van het platform van Molliepayements. Molliepayements verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Molliepayements heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Molliepayements behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Molliepayements dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zo verlopen betalingen via Ideal (loopt aanvraag) en bankoverschrijvingen via Molliepayements bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over het surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier de bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.
Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Indien je wenst, kun je de cookies uitschakelen in de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het correct gebruik van cookies en applicaties. Wij hebben geen volledig toezicht hoe deze derde partijen de cookies gebruiken. Wel hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten met deze partijen; ook adviseren we het privacy beleid van deze derden te lezen.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Als je vanaf heden gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor om toestemming (via de mail). Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of door wettelijke verplichting.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@volgderodeschoentjes.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volg de rode schoentjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Volg de rode schoentjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volg de rode schoentjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen persoonsgegevens 7 jaar voor de Belasting

Delen van persoonsgegevens met derden
Volg de rode schoentjes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vakantiehuis eigenaren en docenten krijgen alleen je naam door gegeven.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Heb je vragen over ons Privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen van jouw persoonsgegevens, Neem dan even contact met ons op.
Je hebt het recht om de gegevens die we van jou verwerken, in te zien, te laten bewerken of te laten verwijderen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wijzigingen in ons Privacy Beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. We adviseren je om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Volg de rode schoentjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volg de rode schoentjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@volgderodeschoentjes.nu

Contactgegevens
http:/www.volgderodeschoentjes.nu
Kleine Diestraat 4
1023XD Amsterdam
0031 (0)636101121

Pin It on Pinterest

Share This
× Chat